Kim Ph?n Th? Gia - Story Of A Noble FamilyPlay
Picasa:
Kim Ph?n Th? Gia - Story Of A Noble Family
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Trung Qu?c
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Phim ???c dàn d?ng theo nguyên tác c?a nhà v?n n?i ti?ng TQ Tr??ng H?n Th?y-tác ph?m "Kim ph?n th? gia". B? ti?u thuy?t 800 ngàn ch? này ph?n ánh n?n phân bi?t giai c?p, th?i th? r?i ren c?a xã h?i Th??ng H?i vào nh?ng n?m 20-30. Phim do ??o di?n L?u Qu?c Quy?n ch? ??o, th?c hi?n n?m 2002. Các nhân v?t trong phim ph?i tr?i qua nhi?u th?ng tr?m m?i tìm ra ???c ánh sáng chân lý c?a cu?c ??i mình. Hai c?p b?n tr? Kim Y?n Tây-Lãnh Thanh Thu và Li?u Xuân Giang-Ti?u Liên là nh?ng ng??i sinh ra và l?n lên trong th?i cu?c r?i ren ?y. ??a v? xã h?i, hoàn c?nh xu?t thân, ti?n tài, danh l?i thao túng c? cu?c ??i h?, song h? ?ã d?ng c?m ??u tranh, v??t lên t? nh?ng v?ng l?y t?m t?i ?? th?c hi?n lý t??ng và hoài bão c?a mình... S? th?t b?i c?a các cô ti?u th? nhà h? Kim trong hôn nhân ?ã ph?n nào ph?n ánh ???c m?t trái c?a s? giàu sang, và h? gi??ng cao ng?n c? ?òi s? bình quy?n nam n?, khát v?ng t? do c?a tu?i tr?. N?i dung phim lên án nh?ng tàn tích phong ki?n th?i nát, h? b?i, nh?n m?nh giá tr? t? do, nhân quy?n, "chân", "thi?n", "m?" trong nhân cách con ng??i.

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ