K? b?i tnh - Play
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
K? b?i tnh -
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Vi?t Nam
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Phim Ke Boi Tinh cho ta th?y tu?i tr? b??c chân vào ??i khi nào c?ng ??i m?t v?i Tình yêu, gia ?ình, công vi?c và ti?n b?c. M?i ng??i ??u có s? l?a ch?n khác nhau c?a riêng mình. Ng??i ch?n ti?n b?c làm m?c ?ích s?ng, xem nh? tình yêu và hôn nhân; ng??i thì qu?ng b? t?t c? vì m?t ch? Tình; ng??i vì gia ?ình, vì con cái mà vui s?ng; ng??i l?i ch? bi?t vì tình d?c mà thác lo?n…Phim Ke Boi Tinh do ??o di?n D??ng Kh?c Lynh, dàn d?ng theo k?ch b?n c?a C?m Linh, v?i s? di?n xu?t c?a nhi?u g??ng m?t quen thu?c v?i truy?n hình Vi?t.Ti?u Lan là m?t nhà thi?t k? th?i trang xinh ??p, tài n?ng nh?ng c?ng nhi?u tham v?ng. Cô là m?u hình ng??i ph? n? không hi?n nh?ng c?ng không quá ác. Song hành trong cu?c ??i c?a cô là hai ng??i ?àn ông Phong và ??nh. Trong phim Ke Boi Tinh n?u Phong là th?y giáo th?t thà, chân ch?t thì ??nh l?i là m?t bác s? s? khanh và hèn h? khi luôn coi ??ng ti?n là trên h?t. ??nh là ng??i yêu c? c?a Ti?u Lan, còn Phong là ng??i ch?ng hi?n t?i, cô và ch?ng có m?t ??a con trai kháu kh?nh nh?ng l?i b? ch?ng con lao vào nh?ng âm m?u cùng ng??i yêu c?. Trong khi Phong b?nh n?ng lúc b? v? ru?ng b? ?ã tìm ???c b?n ?? h?nh phúc khác v?i Thanh Hà - cô k? toán nhân h?u thì ??nh ph?i ng?i tù 7 n?m vì nh?ng t?i ác c?a mình.??n v?i vai di?n r?t ??i trong b? Phim Ke Boi Tinh dài 30 t?p c?a ??o di?n Lý Kh?c Linh, Kim Hi?n ?ã t? thay ??i hình ?nh quen thu?c trong các phim ?ã lên sóng tr??c ?ó. Cô t? trang b? mái tóc m?i, khuôn m?t l? h?n ?? phù h?p v?i nhân v?t t? nghèo ??n giàu, t? ngây th? ??n hi?m ??c.Song hành trong cu?c ??i c?a Ti?u Lan là hai ng??i ?àn ông và Phong và ??nh. Phong (Trí Quang ?óng) là th?y giáo hi?n lành, chân th?t trong tình yêu. Anh khi?n cô ch?p nh?n có con v?i mình trong m?t l?n nông n?i. Nh?ng t??ng cu?c hôn nhân s? h?nh phúc h?n v?i ??a con kháu kh?nh l?i thay ??i khi có s? xu?t hi?n c?a bác s? ??nh (Tr?ng Nhân). Anh t?ng là ng??i tình c? c?a Ti?u Lan, có b? ngoài là m?t bác s? tài n?ng nh?ng b?n ch?t là tên s? khanh hèn m?t, luôn coi ??ng ti?n trên h?t và dùng th? ?o?n v?i Ti?u Lan.Khi phát hi?n ??a con trai c?a Ti?u Lan có th? tr? thành nhân ch?ng ?? chi?m ?o?t tài s?n, ??nh tìm ?? m?i cách tranh giành. S? x?o trá này ?ã d?n anh ??n cái án tù 7 n?m.  Còn th?y giáo Phong trong c?n b?nh n?ng ?ã b? Ti?u Lan ru?ng b?, ?i theo ti?ng g?i tình yêu. Lúc ?ó, anh may m?n g?p ???c Thanh Hà (Xuân Thùy), cô k? toán ngân hàng có lòng nhân h?u. Qua nh?ng tháng ngày ch?m sóc cho nhau, c? hai n?y sinh tình c?m và cùng sinh m?t ??a con nh? th? tinh nhân t?o, tr? thành m?t c?p uyên ??ng ??y h?nh phúc.  M?i nhân v?t ? ?ây có nhi?u cách ngh?, cánh s?ng khác bi?t và ??i l?p, kh?c h?a nên b?c tranh v? Phim Ke Boi Tinh ??y màu s?c: Bác s? ??nh ch? bi?t có ti?n, th?y giáo Phong ch? bi?t có gia ?ình con cái, siêu m?u Minh Nguy?t l?i vì tình mà ?au ??n còn Ti?u Lan thì b? hoán chuy?n và bi?n ??i do môi tr??ng s?ng và các tác ??ng xã h?i. T? m?t cô bé h?n nhiên lãng m?n, cô ?ã tr? thành ng??i ph? n? tính toán trong tình yêu và ti?n b?c ?? r?i b? tr? giá b?ng chính m?ng s?ng c?a mình.Xem ?? th?c t?nh là thông ?i?p mà M&T Pictures g?i g?m vào b? phim Ke Boi Tinh. Ngoài câu chuy?n tình c?a l?p tr? hi?n ??i ?ang b? cu?n ?i trong c?n l?c ti?n b?c c?a th?i kinh t? th? tr??ng, chuy?n phim còn mang màu s?c xã h?i ??y tính Vi?t khi ghi nh?n hình ?nh th?y giáo Phong: m?t ng??i cha t?t, m?t ng??i ch?ng nh?n n?i, m?t ng??i tình chung th?y.Phim ??y màu s?c v?i nh?ng nhân v?t: Bác s? ??nh ch? bi?t có ti?n, th?y giáo Phong ch? bi?t có gia ?ình con cái, siêu m?u Minh Nguy?t l?i vì tình mà ?au ??n còn Ti?u Lan thì b? hoán chuy?n và bi?n ??i do môi tr??ng s?ng và các tác ??ng xã h?i. Ngoài  câu chuy?n tình c?a l?p tr? hi?n ??i ?ang b? cu?n ?i trong c?n l?c ti?n b?c c?a th?i kinh t? th? tr??ng, thì câu chuy?n còn mang màu s?c xã h?i ??y tính Vi?t. B? phim Ke Boi Tinh v?i s? góp m?t c?a các di?n viên: Kim Hi?n, Trí Quang, Tr?ng Nhân, Duy Nhân, Tú Anh, Trúc Nguy?n, Trâm Anh, Công Ninh, Ôn Bích H?ng, Ngân Qu?nh, Minh Trí, vv…

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ