Siu Nhn Nt R??u - HancockPlay
Picasa:
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
Siu Nhn Nt R??u - Hancock
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim u M?
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Hancock là siêu nhân ??c bi?t - nát r??u, thô thi?n, gi?i phá ho?i h?n là c?u giúp. Nh?ng anh l?i có m?t quá kh? ?áng t? hào mà t? mình không nh? n?i. Hancock (Will Smith ?óng) ch?ng dính dáng gì ??n truy?n th?ng c?a các siêu nhân, dù anh s? h?u m?t s?c m?nh vô biên. Gi??ng ng? là chi?c gh? ?á trên v?a hè, Hancock làm b?n v?i r??u m?i lúc m?i n?i. Theo l? th??ng, thành ph? nào có m?t siêu nhân sinh s?ng, h?n ng??i dân c?m th?y vô cùng t? hào và có m?t cu?c s?ng bình yên. Nh?ng th?c t?, t? ng??i dân th??ng cho t?i c?nh sát Los Angeles ??u có m?t ??c nguy?n chung: Hancock cu?n gói ?i kh?i n?i này. Không ph?i Hancock không ra tay ngh?a hi?p, nh?ng cách anh hành ??ng ch? khi?n ng??i ta ch?t khi?p. M?i l?n can thi?p vào chuy?n b?t công nào ?ó, chàng siêu nhân th??ng b? l?i sau l?ng c? ??ng ?? nát. Thi?t h?i mà anh gây ra lên t?i chín tri?u ?ô, m?t con s? k? l?c khi?n chính quy?n thành ph? ?au ??u tìm cách gi?i quy?t. Không th? ch?u n?i ng??i hùng có tài nh?ng l?m t?t và vô k? lu?t, Los Angeles tuyên b? thành ph? s? t?t ??p h?n n?u Hancock ra ?i. ?ó c?ng là lúc siêu nhân mê r??u ra tay c?u Ray Embrey (Jason Bateman), m?t nhà t? v?n hình ?nh th??ng hi?u, kh?i b? ?oàn tàu cán nát. Theo ý ki?n c?a Ray, Hancock nên thay ??i hình t??ng ?? c?i thi?n tình c?m m?i ng??i dành cho anh. H?n th?, siêu nhân còn ???c ??a v? gi?i thi?u v?i v? con Ray. C?u nhóc mê anh nh? ?i?u ??, nh?ng còn ng??i ph? n? xinh ??p có tên là Mary (Charlize Theron) có thái ?? khá k? l?. B? c? Los Angeles ph?n ??i gay g?t, Hancock mi?n c??ng làm theo l?i t? v?n c?a Ray: vào tù theo nh?ng l?i bu?c t?i c?a chính quy?n thành ph?. B?n tù c?a anh chính là nh?ng tên t?i ph?m mà anh t?ng b?t gi?. Và chàng siêu nhân ngày ngày tham gia l?p t? v?n tâm lý, ch?i bóng r? v?i b?n tù dù ch? c?n nhún chân, anh ?ã bay xa t?i vài d?m. Nh?ng th?c t? không t?t ??p nh? m?i ng??i mong ch?: trong n?m ngày Hancock ng?i tù, t? l? t?i ph?m t?ng lên 30%. Không tìm ra gi?i pháp nào khác, c?nh sát tr??ng bu?c ph?i nh? t?i Hancock. V?i s? t? v?n c?a Ray, siêu nhân tái xu?t trong b? ?? m?i và v?i thái ?? vô cùng nhã nh?n. L?n này, Hancock không ch? chi?n th?ng nh?ng tên c??p nhà b?ng, anh còn ???c ng??i dân tán d??ng nhi?t li?t và th?c s? tr? thành ng??i hùng. Nh?ng th? thách l?n nh?t c?a chàng siêu nhân v?n còn ? phía tr??c, khi anh phát hi?n ra v? c?a Ray không bình th??ng nh? v? ngoài, và quá kh? ?ã b? lãng quên c?a anh b?ng nhiên ???c nh?c l?i. Nh?ng tình c?m r?t con ng??i t??ng ch?ng nh? không th? t?n t?i l?i s?ng d?y trong tâm h?n cô ??n c?a chàng siêu nhân b?t c?n ??i. L?n này, m?t cu?c chi?n m?i ?au ??u và khó kh?n h?n ?ang ch? ??i Hancock.

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Comment lịch sự không nói tục, chửi bậy.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ