Chi?n Binh Tr? Th (thuy?t Minh) - Universal Soldier: Day Of Reckoning UncutPlay
Picasa:
Chi?n Binh Tr? Th (thuy?t Minh) - Universal Soldier: Day Of Reckoning Uncut
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim u M?
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

John ( Scott Adkins ) t?nh d?y t? tình tr?ng hôn mê ?? th?y r?ng v? và con gái c?a ông b? sát h?i dã man trong m?t cu?c xâm l??c nhà . B? ám ?nh b?i hình ?nh c?a cu?c t?n công , ông th? s? gi?t ch?t ng??i ?àn ông có trách nhi?m: L?c Deveraux ( Jean- Claude Van Damme ) , m?t trong nh?ng ng??i lính ph? ban ??u. Trong khi John c? g?ng m?nh th?c t? c?a mình tr? l?i v?i nhau , m?i th? ?ang ph?c t?p do m?t UNISOL không ng?ng tên Magnus ( Andrei Arlovski ), ng??i ???c xác ??nh gi?t John . Trong khi ?ó, Deveraux và s?ng sót UNISOL Andrew Scott ( Dolph Lundgren ) ?ang chu?n b? ?? m? ra tình tr?ng h?n lo?n và xây d?ng m?t tr?t t? m?i ???c cai tr? b?i Unisols . Chúng ???c vi?c lo?i b? nh?ng y?u và liên t?c th? nghi?m chi?n binh m?nh nh?t c?a h? trong tàn b?o , cu?c s?ng và cái ch?t chi?n ??u. L?c ?ã n?i lên ho?t ??ng c?a Giáo H?i UNISOL c?a Eventualism , dùng trong Unisols b??ng b?nh ng??i mà chính ph? ?ã bí m?t ho?t ??ng ??i lý ng? ?i?u khi?n t? xa . S? m?nh c?a mình là gi?i phóng các Unisols t? nh?ng k? ni?m c?y ghép và nh?ng l?i nói d?i chính ph? ?ã ??a vào trong ?ó. Nh? John ???c g?n g?i h?n v?i Deveraux và quân ??i l?a ??o c?a các chi?n binh t?ng c??ng di truy?n , ông phát hi?n thêm v? b?n thân và b?t ??u g?i vào câu h?i t?t c? m?i th? ông tin là ?úng.

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Comment lịch sự không nói tục, chửi bậy.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ