H?c Vin M?i - Beginners!Play
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
H?c Vin M?i - Beginners!
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Nh?t B?n
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Câu chuy?n trong H?c Viên M?i di?n ra t?i m?t tr??ng ?ào t?o c?nh sát. N?i mà 24 gi? m?i ngày trong su?t 10 tháng, t?t c? các sinh viên ph?i tuân theo các quy ??nh c?a tr??ng nh?: tuy?t ??i vâng l?i, không t?p chí, không máy ch?i games, không di ??ng... ch?u ??ng hu?n luy?n ??n ki?t s?c d??i s? h??ng d?n nghiêm kh?c c?a giáo viên. Gi?c m? c?a Teppei h?i bé là tr? thành m?t c?nh sát, tuy nhiên, sau khi cha c?a anh b? m?t vi?c và bi?n m?t, Teppei ?ã t? h?y ho?i mình b?ng cách tr? thành m?t k? h? h?ng có ti?ng trong vùng. Tachibana ???c sinh ra trong m?t gia ?ình giàu có v?i m?t cu?c s?ng tho?i mái, do v?n ?? v? s?c kh?e, anh ?ã b? h?c và l?c b??c vào con ???ng sai l?m. Momoe l?n lên trong m?t gia ?ình bình th??ng, ?? không tr? thành gánh n?ng cho cha m?, cô quy?t ??nh l?a ch?n m?t công vi?c ?n ??nh ?ó là tr? thành s? quan c?nh sát. L?p S, n?i t?p trung nh?ng h?c viên không ??t tiêu chu?n ??u vào c?a tr??ng, b? h?c, tr? thành c?nh sát vì ti?n, không có khát v?ng th?c s?, ?i?m d??i trung bình, s?c kh?e kém, hèn nhát. Li?u h? có th? làm quen v?i cu?c s?ng kí túc xá nghiêm ng?t và t?t nghi?p ra tr??ng?

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ