Truy?n Thuy?t Thi?u Lm T? 2 - Thirteen Warrior MonksPlay
Truy?n Thuy?t Thi?u Lm T? 2 - Thirteen Warrior Monks
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Trung Qu?c
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

V?i b? dày l?ch s? 1500 n?m, "Thi?u Lâm T?" có kho tàng võ công thâm h?u nh?t thiên h?. Các nhà nghiên c?u võ h?c trên th? gi?i ??u ph?i th?a nh?n t?t c? các môn phái ??u phát tri?n t? m?t trung tâm: ?ó là ngôi chùa Thi?u Lâm n?i ti?ng n?m trong dãy núi Tung S?n ngay gi?a n??c Trung Hoa. Th? nên không ph?i ng?u nhiên mà có r?t nhi?u truy?n thuy?t xu?t phát t? n?i ?ó..."Truy?n thuy?t Thi?u Lâm T?" là b? phim truy?n hình ?n khách t?i Trung Qu?c và nhi?u n??c trên th? gi?i. Sau thành công c?a Truy?n thuy?t Thi?u Lâm T? ph?n I, ph?n II c?a b? phim v?i s? di?n xu?t c?a các di?n viên nh?: Lâm Chí D?nh (vai Lý Th? Dân), Nguyên B?u (vai ?àm Tôn), L??ng Gia Nhân (vai V??ng Th? Sung) T? Miêu (Tr??ng Thiên B?o), H?a Xuân Hoa, Tôn Hu? Ng?ng v.v...???c ?ón nh?n r?t n?ng nhi?t. ?i?m h?p d?n c?a b? phim chính là nh?ng màn võ thu?t ?ánh th?t không d?a vào k? x?o ?i?n ?nh b?i h?u h?t các di?n viên trong phim ??u r?t gi?i võ thu?t.Ph?n II c?a Truy?n thuy?t Thi?u Lâm T? k? v? nh?ng n?m cu?i tri?u Tùy, thiên h? ??i lo?n, các l? ch? h?u t? l?p v??ng v? binh bi?n liên miên dân chúng l?m than th?ng kh?. Tr??ng Thiên B?o và V??ng Ng?c Ph??ng - con gái V??ng Th? Sung là b?n thanh mai trúc mã t? nh?. Hai bên ?ã có hôn ??c, V??ng Th? Sung vì tranh s?ng c?a Tùy D??ng ?? ?ã hãm h?i Tr??ng gia vì m?u ?? riêng. Ông b?t Tr??ng Thiên V?nh, em trai Tr??ng Thiên B?o ??i tên thành V??ng Nhân Ngh?a nh?n làm con nuôi ...13 ng??i dân th??ng v?n xu?t thân khác nhau b? hoàn c?nh d?n vào ???ng cùng ?ã quy y c?a ph?t kh? luy?n võ công. Vì thiên h? thái bình, mu?n c?u nhân dân kh?i c?nh l?m than, 13 v? hòa th??ng ?ã phò tá minh quân Lý Th? Dân lãnh quân th?o ph?t thành L?c D??ng tiêu di?t V??ng Th? Sung. V??ng Th? Sung th? thành không ra m?t. Hai bên ? trong th? gi?ng co ác li?t...Có th? nói, b? phim Truy?n thuy?t Thi?u Lâm T? ph?n II ?ã thu hút ng??i xem b?ng n?i dung hay cùng nh?ng màn võ thu?t tuy?t v?i và c?c k? chân th?c. Di?n viên k? c?u Nguyên B?u (vai ?àn Tông) ?ã t?ng phát bi?u r?ng: "Có r?t nhi?u phim võ thu?t, nh?ng r?t ít phim là ?ánh th?c, ??i ?a s? là d?a vào k? x?o ?i?n ?nh. Tôi r?t ph?n kh?i khi ?óng phim này, h?n th? n?a còn th?y r?t t? tin, tôi tin r?ng khán gi?n nh?t ??nh s? yêu thích b? phim". Ni?m tin c?a ông hoàn toàn có c? s?, khi Truy?n thuy?t Thi?u Lâm T? ra m?t ?ã ???c công chúng ?ón nh?n, có l? c?ng lâu r?i ng??i ta m?i ???c xem m?t b? phim truy?n hình hay nh? v?y, nh?ng màn võ thu?t chân th?c ??n v?y. ???c bi?t r?ng h?u h?t các di?n viên trong phim ??u r?t gi?i võ thu?t.Trong Truy?n thuy?t Thi?u Lâm T? ph?n II, ngoài Nguyên B?u thì Lâm Chí D?nh (vai Lý Th? Dân) c?ng r?t ???c công chúng chú ý. Th?n t??ng c?a gi?i tr? ?ài Loan v?i bi?t hi?u "C?n l?c nh?" ngày nào v?n ??p trai và phong ??. Ngoài vi?c ?óng vai Lý Th? Dân, Lâm Chí D?nh còn ch? ??ng ?? ngh? ???c sáng tác bài hát ch? ?? cho Truy?n thuy?t Thi?u Lâm T?, ?i?u ?ó ?? th?y s? nhi?t tình c?a anh dành cho b? phim.

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ