Doraemon - Nobita V V? Tr? Phiu L?u K - NOBITA AND SPACE ADVENTUREPlay
Picasa:
Doraemon - Nobita V V? Tr? Phiu L?u K - NOBITA AND SPACE ADVENTURE
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Nh?t B?n
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Jaian và Suneo b? m?t chi?c phi thuy?n l? b?t cóc. Doraemon, Nobita và Shizuka ?ã lên tr?m c?u n?n mini ?u?i theo. Lúc chu?n bì lên tàu Nobita nh?t ???c m?t v?t l? hình sao, c?u gi?u nó vào túi mà không ng? r?ng nó là m?t v?t c?u nguy h?u ích. Khi tr?m c?u n?n mini chu?n b? phát n? chính qu? hình sao ?y ?ã báo hi?u giúp các c?u thoát ra ngoài k?p lúc. KyDao.jpg Doraemon và hai b?n lên phi thuy?n b?n ng??i l? m?t và g?p ???c Jaian, Suneo. H? làm quen v?i Rian, Fureya cùng hai rôb?t là Gorogoro và Rogu - nh?ng ng??i lái con tàu l? - và bi?t h? không có ý x?u. Nhóm b?n ???c bi?t nh?ng ng??i m?i quen này là c? dân c?a hành tinh Gaia ?ang trên ???ng tìm ki?m m?t n?i ? m?i. Do tr?m c?u n?n mini ?ã b? h?ng nên nhóm b?n ph?i n??ng nh? Rian ??a v? Trái ??t. Tàu v? tr? c?a Rian h?t nguyên li?u nên h? ph?i ?áp kh?n c?p xu?ng m?t hành tinh l? gi?ng nh? Trái ??t. ? ?ó nhóm b?n ?ã tr?i qua m?t phen khi?p vía khi suýt b? b?n ma cây ?n th?t. iIBXJ.jpg Cu?c hành trình l?i ti?p t?c, chi?c tàu l?i r?i vào m?t tình c?nh hi?m nghèo khi b? b?n khoáng th?ch ?en hút c?n n?ng l??ng. May thay h? ???c cha c?a Rian - t? l?nh Ribeto - giúp ??. Nhóm b?n bi?t ???c dã tâm c?a Moa (k? sai khi?n t? l?nh Ribeto) mu?n t?n công và chi?m c? Trái ??t. H? b? tr?n và ???c Phi thuy?n M? - chi?c tàu v? tr? kh?ng l?, n?i c? trú c?a toàn th? dân c? hành tinh Gaia - giúp ??. Rian xin ý ki?n c?a cây " [[Thánh T? Th?n Uy]] ", c?u ???c linh h?n c?a m? mình ch? b?o cách ng?n ch?n Moa. Lúc này Nobita m?i bi?t qu? c?u hình sao mà c?u nh?t ???c là qu? c?a cây th?n này và thu?c v? Rian. C? 5 ??u ph? thu?c vào 5 chi?c phi thuy?n trong h?p trò ch?i ?ó nên cu?c chi?n gi?a c? dân hành tinh Gaia v?i quân ??i c?a Moa b?t ??u. Rian th?c t?nh ???c cha mình kh?i s? ?i?u khi?n c?a Moa. Nhóm b?n phát hi?n Moa th?c ch?t là m?t d?ng v?t th? l?ng kì l?. H? ??a Moa vào thùng rác th?n kì và t?ng vào l? ?en v? tr?. C? nhóm b?n tr? v? nhà an toàn.

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Comment lịch sự không nói tục, chửi bậy.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ