Doremon: Nobita v V??ng qu?c trn my - Nobita to Kumo no ?kokuPlay
Picasa:
Doremon: Nobita v V??ng qu?c trn my - Nobita to Kumo no ?koku
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Nh?t B?n
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

M?t s?n ph?m do kênh HTV3 L?ng Ti?ng: Nobita mu?n ???c ??n thiên ???ng trên chín t?ng mây, n?i mà c?u th??ng nghe nói ??n trong truy?n c? tích. Không c?n tìm ki?m ?âu xa, b?ng nh?ng b?o b?i c?a mình, c? nhóm Doraemon ?ã t?o ra m?t thiên ???ng riêng và vô hình ??i v?i ng??i bên ngoài. H? g?p m?t c?u bé nh?ng hôm sau câu ta ?ã bi?n m?t. C? nhóm Doraemon g?p ng??i thiên ?àng và ???c bi?t b?n h? c?ng có m?t thiên ?àng riêng v?i k? thu?t vô hình. Ng??i thiên ?àng ?ã nh?t nhóm Doraemon nên c? nhóm ?ã tr?n ?i nh?ng không may h? b? ?ám mây tích ?i?n ?ánh trúng. Jaian, Suneo, Shizuka b? b?t l?i và ???c bi?t K? ho?ch Nôa - t?y r?a ??a c?u vì Trái ??t ?ã quá b?i b?m. H? ???c m?i ??n H?i ngh? thiên ?àng v?i t? cách b? cáo ng??i m?t ??t cùng b?n tên th? s?n. Trong khi ?ó, Doraemon, Nobita may m?n tr?n thoát và g?p l?i nh?ng ng??i tí hon ? làng ?ông Chara tr??c ?ây cùng c?u bé hôm tr??c. H? c?ng ???c bi?t K? ho?ch Nôa và quay v? V??ng qu?c trên mây c?a mình v?i k? ho?ch dùng h?i ga ch? ?? r?n ?e ng??i thiên ?àng. Nh?ng b?n tên th? s?n n? tr?n thoát và tình c? l?c vào V??ng qu?c trên mây c?a nhóm Doraemon, chúng dùng h?i ga b?n vào c?n c? n?ng l??ng c?a ng??i thiên ?àng và ?e d?a b?n h?t chín t?ng mây. C? nhóm Doraemon và Paruparu - m?t ng??i thiên ?àng b? b?t giam. Doraemon v?i cái ??u c?ng c?a mình ?ã lao vào bình ga và c? V??ng qu?c trên mây tan ra, còn nhóm Doraemon ???c c?u thoát. Nh? bé cây Kibo (nay ?ã l?n), Doraemon t?nh l?i và nh?ng l?i nói ??y thuy?t ph?c c?a Kibo, K? ho?ch Nôa ???c ?ình ch? vô th?i h?n, ng??i thiên ?àng t?m bi?t nhóm Doraemon và lên s?ng trên Hành tinh th?c v?t, t?o c? h?i ?? ng??i m?t ??t c?i thi?n môi tr??ng.

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ