Tn B?ch Pht Ma N? Truy?n - The Bride with White HairPlay
Tn B?ch Pht Ma N? Truy?n - The Bride with White Hair
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Trung Qu?c
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Xem Phim Tân B?ch Phát Ma N? Truy?n - 2012 Ra m?t t? ngày 14/9 trên ?ài H? Nam, Tân B?ch Phát ma n? do Ngô K? Long là nhà s?n xu?t kiêm di?n viên chính thu hút ???c s? chú ý c?a khán gi?, v?i t? l? theo dõi khá cao. ?ài truy?n hình ?ã t?ng c??ng chi?u 6 t?p m?t tu?n, thay vì 4 t?p nh? k? ho?ch tr??c ?ây. Tuy nhiên, bên c?nh nh?ng thành qu? tích c?c, Tân B?ch Phát ma n? c?ng nh?n ???c không ít nh?ng ch? trích t? khán gi?. L?n ??u tiên ??ng trên phim tr??ng v?i vai trò nhà s?n xu?t, Ngô K? Long ?ã áp d?ng khá nhi?u nh?ng hi?u ?ng ánh sáng, màu s?c vào phiên b?n m?i c?a B?ch Phát ma n?. Tuy v?y, vi?c anh h?i quá ?à trong vi?c "nêm n?m" ?ã khi?n khán gi? khó ch?u. Không ít ng??i ch? trích tác ph?m có quá nhi?u y?u t? ho?t h?a, trong khi không t?o ???c hi?u qu? hình ?nh ??p cho m?i th??c phim. Không ch? có v?y, vai n? chính c?a Tân B?ch Phát ma n? c?ng không ???c c?m tình c?a khán gi?. M?t c? dân m?ng nh?n xét, Mã Tô v?i vai Luy?n Nghê Th??ng th?t thi?u s?c hút, ? cô không có ?? nh?ng khí ch?t mà ma n? tóc tr?ng có qua ?o?n tr??ng yêu, h?n ?au kh?. Dù v?y, b?o v? quan ?i?m c?a mình trong vi?c ch?n l?a di?n viên chính, Ngô K? Long nói: Cô ?y có cách th? hi?n riêng c?a mình.  

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Comment lịch sự không nói tục, chửi bậy.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ