St Th? Nikita Ph?n 1 - Nikita Season 1Play
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
St Th? Nikita Ph?n 1 - Nikita Season 1
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim u M?
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Câu chuy?n xoay quanh m?t t? ch?c m?t có tên g?i Division. Ho?t ??ng d??i danh ngh?a c?a chính ph?, Division thu th?p nh?ng ng??i tr? ?ã t?ng "nhúng chàm", xóa s?ch quá kh? và ?ào t?o h? thành nh?ng sát th?, gián ?i?p. Phim dài ??n 22/22 t?p và ???c gi?i thi?u vào n?m 2010. Nikita (Maggie Q th? vai) là ng??i ??u tiên tr?n thoát kh?i t? ch?c. Sau khi nh?n ra b?n ch?t c?a Division, cùng v?i cái ch?t c?a ng??i yêu, cô luôn nung n?u quy?t tâm gi?i c?u nh?ng ng??i còn l?i. Chính th?c khai chi?n v?i Division, ??ng ??u là Percy, Nikita b?t ??u phá h?ng t?ng ?i?p v? c?a h?. V?i s? tham gia c?a các di?n viên nh?: Maggie Q, Shane West, Lyndsy Fonseca , ??o di?n phim là Craig Silverstein . Cô ph?i ??i ??u v?i ??c v? Michael - ng??i t?ng ?ào luy?n cô tr? thành m?t sát th? "xu?t qu? nh?p th?n". Các b?n ?ang xem phim Nikita Season 1, và là phim thu?c th? lo?i hành ??ng. Cùng th?i gian này, Division tuy?n ???c ng??i m?i: m?t cô gái tr? tên Alex. Li?u Alex có tr? thành "Nikita th? hai" ho?c s? bi?n thành công c? gi?t ng??i cho t? ch?c? Nikita b?t ??u k? ho?ch phá s?p Division nh? th? nào? Ai là ng??i s? sát cánh cùng cô? M?i các b?n theo dõi t?ng t?p phim.

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Comment lịch sự không nói tục, chửi bậy.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ