Gia ?nh L S? 1 Ph?n 2 - High Kick Season 2Play
Gia ?nh L S? 1 Ph?n 2 - High Kick Season 2
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Hn Qu?c
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

N?i dung xoay quanh cô ch? Shin Se Kyung 22 tu?i và cô em Shin Shin Ae 9 tu?i s?ng cùng ng??i cha ? m?t ngôi làng nh? trong núi Tae Baek, n?i mà ?i?n c?ng là m?t th? xa x?. M?t ngày n?, vì tr?n n? nên c? nhà ph?i l?u l?c ??n Seoul. C? hai ch? em th?c s? chóng ng?p tr??c quá nhi?u khác l? x?y ra t?i ?ây. Nh?ng cao ?c n?i ti?p, máy tính, hi?u sách, xe ?i?n ng?m, ?i?n tho?i di ??ng khi?n cho cô bé 9 tu?i Shin-ae, ng??i ch?a t?ng th?y nh?ng gì t??ng t? v?y tr??c ?ó, th?y Seoul nh? m?t th? gi?i th?t kì l? và khó hi?u....Câu chuy?n tr? nên vô cùng r?c r?i khi hai cô ??n nhà gia ?ình c?a ông Sun-jae làm giúp vi?c. Bao tình hu?ng d? khóc d? c??i ?ã x?y ra. Tuy nhiên, cu?i cùng, h? luôn ??t gia ?ình lên trên h?t. C? già vui tính Soon Jae và c?u thi?u niên có tính cách gi?n d? Kam Seong s? là hai nhân v?t ch? ??o c?a nhóm nhân v?t s?ng t?i Seoul. C? Soon Jea là giám ??c c?a m?t công t? s?n xu?t th?c ph?m nh?. ? ?? tu?i 72, c? v??ng vào m? cu?c tình si mê và cu?ng nhi?t. Cô con gái Hyeon Kgyeong là ng??i ph?n ??i k?ch li?t tình yêu c?a b?. V?i cô, không th? ch?p nh?n vi?c b? mình ?ã 72 tu?i mà còn ?òi c??i v?. M?t khác, Hyeon Kgyeong là m?t ng??i v? "d? d?n" vì luôn l?n át ch?ng trong t?t c? m?i vi?c. Nh?ng xung ??t cha - con, v? - ch?ng di?n ra th??ng xuyên và sau nh?ng l?n xung ??t h? l?i th?y hi?u và yêu th??ng nhau h?n. Nh?ng nhân v?t khác c?ng thú v? không kém trong ph?n 2 c?a "High Kick!" là cô cháu Hae Ri c?a Soon Jae - ng??i th??ng xuyên la hét inh ?i trong toa lét vào m?i sáng s?m do ch?ng táo bón, cô bé Jin Ji Hee có s? thích ?n u?ng và r?t hay ghen t? v?i ng??i khác. M?i thành viên ??u có m?t cá tính và cách s?ng khác nhau. ??ng th?i không ai là không có t?t x?u. M?i chuy?n b?t ??u r?i tung khi hai ch? em Se Kyeong ??n nhà Soon Jae ?? làm ng??i giúp vi?c. V?i v?n ki?n th?c "h?n h?p" v? th? gi?i công ngh? hi?n ??i và nh?p s?ng c?a ng??i thành th?, hai ch? em Se Kyeong ?ã gây nên nh?ng r?c r?i không - th? - hi?u - n?i trong gia ?ình Soon Jae.

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Comment lịch sự không nói tục, chửi bậy.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ