Cung T?a Chu Lim - Jade Palace Lock Heart IiPlay
Cung T?a Chu Lim - Jade Palace Lock Heart Ii
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Trung Qu?c
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Câu chuy?n c?a “Cung 2” s? x?y ra trong th?i ??i c?a Ung Chính, c?ng chính là T? a ca sau khi tr? thành hoàng th??ng, câu chuy?n này ?ã ch?ng minh r?ng “Cung 2” chính là s? ti?p n?i c?a “Cung 1”. N?u nh? ?em cu?c ??i c?a Ung Chính chia ra làm hai ph?n, v?y “Cung 1” ?ã trình chi?u cho khán gi? tr??c ?ó, là khi Ung Chính lúc còn là m?t hoàng t?, là câu chuy?n v? m?t n?a cu?c ??i Ung Chính. Còn “Cung 2” l?n này nói v? lúc Ung Chính ?ã tr? thành hoàng th??ng, là m?t n?a còn l?i c?a cu?c ??i v? vua này, ch? khi ghép hai ph?n này l?i v?i nhau m?i cho ra ???c cu?c ??i hoàn thi?n c?a Ung Chính. Hà Th?nh Minh trong ph?n này s? ti?p t?c ??m nhi?m vai hoàng ?? Ung Chính, ti?p t?c câu chuy?n còn dang d? trong “Cung 1”. Do Hà Th?nh Minh di?n vai Ung Chính, có th? nói là phù h?p v?i ý nguy?n c?a ??i ?a s? khán gi? truy?n hình. Vu Chính c?ng ?ã t?ng nói qua, b?n thân Hà Th?nh Minh c?ng r?t thích Ung Chính. Có th? c?ng nh?n th?c ???c vai di?n có vai trò th? nào, trong vi?c ngh? ra k?ch b?n m?i sáng t?o h?n thi luôn c?m th?y Hà Th?nh Minh chính là Ung Chính, ???ng nhiên là ph?i l?a ch?n t?t nh?t cho ng??i di?n vai Ung Chính. Hà Th?nh Minh s? ti?p t?c cu?c s?ng trong hoàng cung hay là c?ng s? v??t th?i gian ??n th?i hi?n ??i ?? ti?p t?c ??u trí cùng Bát a ca? Li?u Ung Chính s? ti?p t?c yêu Tình Xuyên hay s? nh? th? nào? B?i vì hi?n nay nhà biên k?ch c?ng nh? ch? tác c?a phim là Vu Chính v?n ch?a thu?n ti?n ?? ti?t l? nên ?ây v?n là m?t ?n s?. Nh?ng xem xét tin t?c t? phía c?ng ??ng dân c? trên m?ng cho th?y, trong nh?ng t?m hình ch?p cho phim “Cung t?a châu liêm” g?n ?ây luôn có s? xu?t hi?n m?t g??ng m?t m?i mang tên Nguyên San San. S? xu?t hi?n c?a cô ?y là vì Bát a ca mà xu?t hi?n hay là vì Ung Chính mà xu?t hi?n ?ây? T?t c? nh?ng ?i?u này càng t?o nên nhi?u ph?c t?p và khó hi?u. M?i ng??i hãy cùng ch? ??i và ?ón xem nhé!

Xem tiếp »

Từ khóa:

Đạo diễn
  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Comment lịch sự không nói tục, chửi bậy.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ