Doremon: Nobita v nh?ng d?ng s? c cnh - Nobita To Tsubasa No Yusha TachiPlay
Picasa:
Doremon: Nobita v nh?ng d?ng s? c cnh - Nobita To Tsubasa No Yusha Tachi
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Nh?t B?n
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Trong lúc tìm con h?a mi cho Shizuka, nhóm b?n Nobita ?ã g?p Gusuke - m?t c?u bé ng??i chim nh?ng không bi?t bay, sau ?ó b? l?c vào th? gi?i loài chim qua ???ng cao t?c siêu không gian. Nobita, Doraemon, Shizuka cùng Gusuke ??n nhà ti?n s? Ho - m?t ti?n s? kh?o c? h?c và g?p Miruku - cô b?n gái c?a Gusuke. Trong khi ?ó, Jaiann và Suneo không may b? ??i c?nh v? qu? b?t giam và chu?n b? t? hình vì dân chúng ? ?ây h?u h?t ??u c?m thù loài ng??i. D??i l?t các ?i?u nhân, Nobita , Doraemon và Shizuka ?i gi?i c?u Jaian và Suneo. Sau ?ó Nobita, Jaian và Suneo cùng Gusuke tham gia cu?c thi tài mang tên Ikaros - cu?c thi tuy?n quân cho ??i tu?n tra b?o v? chim di trú. Gusuke và tuy?n th? chim én cùng v? ?ích m?t lúc nh?ng k?t qu? c?a c?u không ???c công nh?n vì bay b?ng ?ôi cánh máy bay. Trong khi ?ó, ti?n s? Ho b? t?ng ch? huy Jigurido b?t cóc ?? th?c hi?n k? ho?ch ?ánh th?c quái v?t Fenikia. Nhóm b?n Nobita cùng Gusuke và Miruku ??n c?u c?u Ikaros - ng??i anh hùng huy?n tho?i ?ang b? giam gi? trên ??o xa còn Jaian và Suneo do ph?n ??i k? ho?ch c?a Jigurido nên b? nh?t chung v?i ti?n s? Ho. Sau ?ó, Ikaros cùng c? nhóm ??n d?i núi b?ng tuy?t, n?i giam gi? Fenikia và khám phá câu chuy?n hình thành th? gi?i loài chim c?a ti?n s? ?i?u h?c th? k? 23 Torino Mamoru. Ngay lúc ?ó, Fenikia ???c Jigurido gi?i thoát. Con quái v?t ?ã v??t quá ki?m soát, m?i n? l?c c?a Doraemon và Ikaros ??u không thành. H? tìm cách ??n c? máy th?i gian c?a ti?n s? Torino trên ng?n cây c? th? kh?ng l? Tomarigi và ??a con quái v?t v? quá kh? th?t xa. Trong lúc c?u nguy cho Nobita, Gusuke ?ã bi?t bay, sau này c?u tr? thành tân ??i tr??ng ??i tu?n tra b?o v? chim di trú. Ikaros nh?n ra Gusuke là con mình nh? chi?c lông chim h? m?nh mà c?u luôn gi? bên mình t? lúc bé nh?ng không nói cho c?u bi?t. C? nhóm Nobita t?m bi?t th? gi?i loài chim ?? tr? v? nhà.

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ