Siu Nhin Ph?n 6 - Supernatural Season 6Play
Siu Nhin Ph?n 6 - Supernatural Season 6
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim u M?
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

N?i dung chính c?a phim nói v? hai anh em nhà Winchester là ông anh Dean (Jensen Ackles th? vai) và em trai Sam (Jared Padalecki th? vai) có m? b? gi?t ch?t b?t ng? còn cha m?t tích 1 cách bí hi?m r?i b?n gái c?a Sam c?ng ??t ng?t ra ?i mãi mãi nên 2 anh em quy?t cùng nhau tìm ra s? th?t. B?ng tài n?ng và lòng d?ng c?m, 2 anh em ?ã phát hi?n ra nhi?u ?i?u d? th??ng và siêu nhiên mà khoa h?c không gi?i thích ???c. T? ?ó h? ?ã ch?y ngang d?c trên kh?p ??t n??c ?? ?i?u tra nghiên c?u và gi?i quy?t nh?ng vi?c d? th??ng và siêu nhiên ?ó, giúp ?? và c?u thoát nhi?u ng??i và nh?t là ti?p t?c tìm ki?m ng??i cha b? m?t tích. ?ây là m?t b? phim Vi?n T??ng pha chút Kinh D? r?t hay. M?i t?p phim là m?t câu chuy?n khác nhau nh?ng ??u mang tính li?n m?ch, phát tri?n m?t quan h? c?a hai anh em Sam & Dean. Ngoài m?t thì h? nh? là m?t c?p ?ôi b?t ??ng, luôn cãi vã nh?ng gi?a h? l?i là s? g?n k?t k? l?; s?n sàng hy sinh vì ng??i còn l?i. Phim luôn lôi cu?n h?i h?p ??n t?ng phút nh?ng c?ng không kém ph?n hài h??c, cách gây c??i r?t nh? nhàng t? nh?ng câu nói dí d?m c?a Dean hay t? nh?ng tình hu?ng d? khóc d? c??i c?a Sam. H?, nh?ng con ng??i quên ?i chính b?n thân mình ?? ??u tranh vì ng??i khác; ch?ng l?i nh?ng th? l?c Siêu Nhiên mà ai c?ng kinh s?: Ác Qu? (Demon) th?m chí là c? nh?ng Thiên Th?n (Angle) Phim c?c k? thích h?p v?i nh?ng ai yêu thích th? lo?i phim Vi?n T??ng nh? Klacks ?ây, ai ?ã t?ng xem Smallville hay Lost thì không th? b? l? b? phim này

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Comment lịch sự không nói tục, chửi bậy.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ