Danh Gia V?ng T?c - The Diamond FamilyPlay
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
Danh Gia V?ng T?c - The Diamond Family
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim H?ng Kng
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Danh Gia V?ng T?c là m?t b? phim truy?n tâm lý xã h?i H?ng Kông, phim do TVB s?n xu?t vào n?m 2012 v?i s? tham gia c?a các di?n viên g?o c?i c?a làng ?i?n ?nh H?ng Kông nh? L?u Tùng Nhân, Ngô Trác Hy, Tr?n Ng?c Liên, Mã Qu?c Minh, Tr?n Pháp Lai cùng m?t s? di?n viên khác. B? phim l?y b?i c?nh Trung Hoa th?i b? ph??ng Tây chia n?m x? b?y, lúc này ? Trung Qu?c có r?t nhi?u ng??i n??c ngoài sinh s?ng.Ng??i Trung Qu?c lúc ?ó có nh?ng ng??i r?t giàu có , tài s?n kh?ng l? nh?ng trong tay h? hoàn toàn không có quy?n hành, nh?ng ch?c t??c c?p cao ??u ch? do ng??i Tây n?m gi?.Vào lúc này có m?t Hoa ki?u ?ã ??nh c? ? Malaisia t? thu? nh? tr? v? n??c, ông ta là Chung Trác V?n ( do L?u Tùng Nhân th? vai).Ông ta ?ã s?ng ? Malaisia t? nh? nên l?i s?ng khá khác v?i ng??i hoa b?n x?, mà có r?t nhi?u ph?n gi?ng v?i ng??i Tây ph??ng.Khi l?n lên ông ?ã sang London h?c và t?t nghi?p thành m?t lu?t s?. Tuy nhiên dòng máu ch?y trong ng??i ông v?n là c?a ng??i Trung Qu?c, vì th? mà trong ông v?n còn t?n t?i nh?ng t? t??ng c?a ng??i Trung Hoa, ?i?n hình là ?àn ông có quy?n ???c c??i nhi?u v?.Ông ?ã tr?i qua 5 m?i tình v?i 5 bông hoa s?c s?o, m?i ng??i là m?t tính cách, m?t v? ??p khác nhau. N?m ng??i ph? n? và m?t ng??i ?àn ông, m?t cu?c chi?n kh?c li?t nh?m giành quy?n l?c và ??a v? n? ra gi?a nh?ng ng??i ph? n?.Sóng gió n?i lên trong lòng m?t gia ?ình quy?n uy giàu có. B? phim còn cho chúng ta th?y ???c cu?c s?ng c?a gi?i th??ng l?u Trung Hoa th?i x?a, m?t xã h?i b?t bình ??ng.

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ