Ti?t Bnh Qu V V??ng B?o Xuy?n - Love Amongst WarPlay
Ti?t Bnh Qu V V??ng B?o Xuy?n - Love Amongst War
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Trung Qu?c
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Phim Ti?t Bình Quý và V??ng B?o Xuy?n (40 T?p Cu?i) Full L?ng Ti?ng Tr?n B?, M?t b? c?m ??ng v? tình c?m c?a 2 nhân v?t chính gi?a a hùng Ti?t Bình Quý và m? n? xinh ??p V??ng B?o Xuy?n .C?i biên t? truy?n thuy?t dân gian “Ti?t Bình Quý và V??ng B?o Xuy?n”, k? l?i quá trình l?u l?c dân gian thái t? Ti?t Bình Quý cùng tam ti?u th? c?a T??ng qu?c V??ng B?o Xuy?n tr?i qua ?au kh?. Vào n?m ???ng Tô Tông, Tri?u ?ình lo?n l?c, thái t? ???c g?i nuôi vào m?t nhà dân và ??i tên thành Ti?t Bình Quý (). Khi l?n lên, anh vào Tr??ng An, t?i ?ây anh g?p V??ng B?o Xuy?n (Tuyên Huyên), con gái th? ba c?a ??i t??ng quân nhà ???ng. B?o Xuy?n v?a xinh ??p nh? hoa l?i tinh thông c?m kì thi h?a nên r?t m?c ???c th??ng yêu, c?ng chi?u. Trong m?t l?n tình c?, cô ???c Ti?t Bình Quý c?u giúp và ?em lòng yêu m?n chàng. Th? nh?ng Hai quân giao chi?n, công chúa n??c ??ch g?p và ???c Bình Quý tha m?ng nên ?em lòng c?m kích. Công chúa ??i chi?n ???c gã cho Bình Quý, Bình Quý k? th?a v??ng v? sau thi?t l?p hòa bình gi?a hai n??c, m? ra thông th??ng giao d?ch ??y m?nh cu?c s?ng ng??i dân. B?o Xy?n bi?t ???c s? vi?c này h?u l?m Bình Quý hai ng??i phát sinh mâu thu?n. Sau này, Bình Quý gi?i thích rõ ràng m?i chuy?n, hai ng??i l?i thông hi?u cho nhau cho nên m?t nhà ?oàn viên  c??ng quy?n và s? b?n cùng ?? t?n h??ng h?nh phúc l?a ?ôi.

Xem tiếp »

Từ khóa:

 • Ti?t Bnh Qu V V??ng B?o Xuy?n - Love Amongst War
 • Ti?t Bnh Qu V V??ng B?o Xuy?n - Love Amongst War
 • Ti?t Bnh Qu V V??ng B?o Xuy?n - Love Amongst War
 • Ti?t Bnh Qu V V??ng B?o Xuy?n - Love Amongst War
 • Ti?t Bnh Qu V V??ng B?o Xuy?n - Love Amongst War
Bạn đã xem chưa
Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.

Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
Tên đăng nhập
Mật khẩu
 
Chưa có tài khoản?
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Xác nhận
Email
Mã bảo vệ