Yu H?t Mnh - Love ActuallyPlay
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
Yu H?t Mnh - Love Actually
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Hn Qu?c
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Cô gái có n?ng khi?u n?u ?n thiên b?m là V??ng Ti?u H? cùng cháu trai là D??ng Quang n??ng t?a vào nhau s?ng qua ngày. Trong m?t l?n g?p s? c?, do s? su?t c?a nhân viên môi gi?i nhà ??t là Tr?n H?o Ki?t khi?n Ti?u H? b? ch? nhà l?a.Không còn nhà ?, b? d?n vào ???ng cùng, Ti?u H? ?ành cùng H?o Ki?t v? nhà anh ? t?m, khi ?ó cô m?i bi?t Tr?n gia m? c?a hàng ?? ?n n?i ti?ng g?n xa. Ti?u H? b? m?i ng??i l?m t??ng là b?n gái c?a H?o Ki?t, tuy nhiên nh?ng s? h? liên ti?p ?ã khi?n con trai th? hai c?a Tr?n gia là H?o Phong nghi ng?. Ba H?o Phong và em trai là L?p D??ng l?i có c?m tình v?i Ti?u H?. Không lâu sau thân ph?n c?a Ti?u H? b? v?ch tr?n nh?ng cô không nh?ng không b? ?u?i kh?i Tr?n gia mà còn ???c ông ch? Tr?n coi là ng??i k? nghi?p ngh? thu?t n?u ?n c?a mình. Tính cách c?a H?o Phong và Ti?u H? hoàn toàn khác nhau, quan h? c?a hai ng??i nh? n??c v?i l?a, liên ti?p x?y ra mâu thu?n. Tr?i qua bao sóng gió, hai ng??i d?n hi?u và g?n g?i nhau h?n, không ng? b?n gái c? c?a H?o Phong là Ti?u H?y th?c g?y bánh xe, liên t?c gây ra hi?u l?m gi?a hai ng??i. Trong khi ?ó m? c?a L?p D??ng là V??ng M?n L? sau khi m?t tích nhi?u n?m b?ng nhiên xu?t hi?n, ngh? ra tr?m ph??ng nghìn k? ?? ?o?t l?y tài s?n c?a Tr?n gia. D??i s? kiên ??nh và tác ??ng c?a Ti?u H?, Tr?n gia cu?i cùng ?ã v??t qua ???c muôn vàn khó kh?n, chuy?n nguy thành an. Ti?u H? và H?o Phong tr? thành m?t c?p ?ôi h?nh phúc bên nhau. Di?n viên  

Xem tiếp »

Từ khóa:

Đạo diễn
  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Comment lịch sự không nói tục, chửi bậy.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ