Siu Tr?m Tri Tim - Ps ManPlay
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
Siu Tr?m Tri Tim - Ps Man
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Trung Qu?c
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

???c bi?t ??n là 1 nhà v?n kiêm ng??i d?n ch??ng trình n?i ti?ng, H? Hòa Ki?t () chính là chàng P.S Man trong Playboy Extraordinaire P.S. Man. ?? theo ?u?i siêu m?u Amanda, anh ?ã ?ánh nhau trong 1 bu?i ra m?t và b? tòa án ph?t 158 gi? lao ??ng công ích. H? Hòa Ki?t ???c chuy?n ??n nhà tr? Angels và ?ã g?p Mã Ti?u Trì (Tùy ???ng), b?n h?c t? th?i m?u giáo c?a anh. Lúc ?ó, anh không nh?n ra cô là ng??i th??ng xuyên b? anh b?t n?t h?i còn nh?. Và t?t nhiên, Ti?u Trì không h? cho anh bi?t ?i?u ?ó. Mã Ti?u Trì xem ?ây là c? h?i ngàn vàng, cô tìm m?i c? h?i ?? hành h? anh, nh?ng không ng? cô l?i d?n d?n yêu chàng trai này. M?t ngày n?, khi ?ang lái xe ch? h?c sinh ??n tr??ng, Hòa Ki?t g?p 1 tai n?n. T?i ?ây anh ?ã g?p M?nh Thành Ân, ng??i th?a k? c?a 1 gia ?ình doanh nghi?p giàu có. Hai k? kiêu ng?o H? Hòa Ki?t và M?nh Thành Ân tr? thành k? thù. ?? ch?ng t? s?c m?nh c?a mình, M?nh Thành Ân tuyên b? không ??i tr?i chung v?i H? Hòa Ki?t. B?t k? th? gì Hòa Ki?t có, Thành Ân c?ng mu?n ?i tr??c 1 b??c, bao g?m c? siêu m?u Amanda. Trong cu?c chi?n giành ?i?m v?i siêu m?u, Thành Ân ?ã g?p Ti?u Trì và b? thu hút b?i cách nhìn v? cu?c s?ng c?a Ti?u Trì và chuy?n m?c tiêu sang cô. H? Hòa Ki?t ?ã thu hút ???c Amanda, nh?ng c?ng là lúc anh nh?n ra ng??i anh thích chính là Ti?u Trì. Nh?ng ?ã ??n n??c này, th?t là khó ?? quay ??u l?i. ?i?u khi?n Hòa Ki?t không n? nh?t chính là s? tin t??ng c?a Amanda dành cho anh. Trong khi ?ó, Ti?u Trì c?ng thích Hòa Ki?t nh?ng l?i ko mu?n tr? thành k? th? ba xen vào chuy?n tình c?a Hòa Ki?t và Amanda, vì th? cô ?ã ch?p nh?n ??n v?i M?nh Thành Ân. Li?u m?i quan h? gi?a Hòa Ki?t và Ti?u Trì s? k?t thúc nh? th? hay s? có 1 k?t thúc ??p nh? c? tích? Di?n viên chính - H? Hòa Ki?t - Mã Ti?u Xuy?n B?ch Hâm Hu? - Amanda Ôn Th?ng Hào - M?nh Th??ng Ân  

Xem tiếp »

Từ khóa:

Diễn viên
Đạo diễn
  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ