Queen Inhyun's Man - ????? ??Play
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
Queen Inhyun's Man - ????? ??
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
  • Quốc gia:Phim Hn Qu?c
  • Kịch bản:
  • Thời lượng:
  • Năm phát hành:
  • Lượt xem:
  • Giá:

Queen In Huyn’s Man  là câu chuy?n v? m?t c? nhân ??y khát v?ng và là ng??i r?t kính tr?ng h?c gi? Kim Boong Do (Ji Huyn Woo), ng??i ?ã tr?i qua s? sai l?ch v? th?i gian t? th?i ??i Chosun (th? k? 17) ??n n?m 2012. Trong su?t cu?c hành trình c?a mình, Kim BoongDo ?ã ph?i lòng Choi Hee Jin (), ng??i ?óng vai trò N? hoàng In Huyncho m?t b? truy?n hình, làm cho anh Boong Do nh?m t??ng là N? hoàng In Huyn th?t s?. S? k?t h?p kì l? gi?a hai th? lo?i r?t khác nhau c?a b? truy?n hình l?ch s?, truy?n th?ng và lãng m?n ?ã thu hút s? chú ý ngay c? khi ch??ng trình ch?a phát sóng. Trong  Queen In Huyn’sMan  vào vai Choi Hee Jin, m?t n? di?n viên không tên tu?i ?ang g?p nh?ng khó kh?n khi ph?i bi?n thành m?t siêu sao ch? trong vòng m?t ?êm. Choi Hee Jin quy?t ??nh tham gia vào b? “New Jang Hee Bin” ?? giành l?y tình yêu ??u tiên c?a cô, ng??i mà ?ã r?i b? cô ngay khi cô tr? nên n?i ti?ng.Lúc cô ?y s?p hoàn thành ??c nguy?n ???c n?i ti?ng và vinh danh nh? m?t n? di?n viên v?i “New Jang Hee Bin” thì cô ?ã yêu Kim Boong Do.    ?ây là l?n ??u tiên vào vai n? chính. M?t ngu?n tin ti?t l? r?ng cô ?ã nh?p vai di?n m?t cách thành công, s?ng ??ng và là m?t Choi Hee Jin r?t ?áng yêu….d? ki?n s? thu hút ng??i hâm m? ngay khi trình chi?u. Nh?ng ??c ?i?m c?a Choi Hee Jin cho th?y trong các bi?u hi?n v?n còn có , lúc cô ?? l? v? lãng m?n và n? tính c?a mình trong chi?c váy màu h?ng. H?n n?a, b?c poster chính th?c c?a Ji Huyn Woo và c?ng ?ã ???c phát hành. Posternày gi?i thi?u v? c? th?i ??i Chosun v?i Kim Boong Do trong trang ph?c truy?n th?ng và th? k? 21 v?i Choi Hee Jin trong chi?c váy. Hai cách thi?t l?p khác nhau này ??u cùng có chung m?t m?t tr?ng tròn v?nh và sáng r?c r? ? ngay trung tâm. Poster này ?ã kích thích s? tò mò c?a ng??i xem v?i b?n sao “v? m?t câuchuy?n tình yêu gi?a hai ng??i ?ã g?p nhau trong l? h?ng th?i gian”.  C? dân m?ng nh?n xét, “Ngay c? chi?c váy d? th??ng này c?ng không th? gi?u ?i s? quy?n r? c?a thân hình ”, “ C? Ji Huyn Woo và ??u nhìn r?t ??p ?ôi, tôi th?y vô cùng h?ng thú và quan tâm t? lúc v?a m?i nhìn poster”, “?ây làb? truy?n hình hoàn h?o trong mùa xuân, tôi không th? nào ch? ??i nó phát sóngn?a”, “Th?i gian ??o l?n ?? Tôi hoàn toàn b? nó cu?n hút. H?n n?a ?ây là vai n?chính ??u tiên c?a , tôi vui m?ng cho ch? ?y và th?t s? không th? ??i thêm n?a.”  

Xem tiếp »

Từ khóa:

  • Queen Inhyun's Man - ????? ??
Bạn đã xem chưa
Mẹo: Comment lịch sự không nói tục, chửi bậy.

Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
Tên đăng nhập
Mật khẩu
 
Chưa có tài khoản?
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Xác nhận
Email
Mã bảo vệ