H??ng Bom ??n M Ti?n Ln - To Advance Toward The FirePlay
H??ng Bom ??n M Ti?n Ln - To Advance Toward The Fire
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Trung Qu?c
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

    N?m 1945, chi?n tranh kháng Nh?t ?ã vào giai ?o?n cu?i. ? m?t tr?n nh? ph??ng b?c Trung Qu?c - ?oàn Thành - Th? ph? Lôi T? Phong c?a s?n tr?i H? Nha Phong vô tình l?y ???c máy m?t mã c?a quân Nh?t, khi?n cu?c chi?n tranh ngày càng n?ng n? gi?a quân Nh?t, Bát L? Quân, và các ??i quân khác. Th??ng Quan Vu Phi c?a Bát L? Quân cùng L?u Ki?n Công c?a ??c L?p Tam ?oàn nh?n l?nh ?i tìm máy m?t mã, toàn ??i th??ng vong. Lôi T? Phong th?y Th??ng Quan gi?ng ng??i v? ?ã m?t c?a mình nên ?ã c?u cô ??a v? H? Nha Phong... Lôi T? Phong t?t nghi?p tr??ng quân ??i Hoàng B?, ???c hu?n luy?n chuyên nghi?p. Sau ?ó vì quan ?i?m b?t ??ng nên t? r?i kh?i. S?n tr?i c?a anh có máy m?t mã, mà anh l?i là ng??i r?t am hi?u v? nó. Có th? nói anh là m?t nhân tài, còn là ng??i có tình có ngh?a, ??i v?i m? già cung d??ng chu ?áo, ??i v?i ng??i v? ?ã m?t m?t t?m chung tình.Các di?n viên: vai Lôi T? Phong/ (th? ph?) vai Th??ng Quan Vu Phi (??c phái viên Bát L? Quân) vai L?u Ki?n Công (?oàn tr??ng ?oàn ba Bát L? Quân) vai Th?ch C?m ???ng vai A Phúc - H?u T? ?ào Tu? Na vai Linh Lung Tr??ng Thi?u Hoa vai m? Lôi T? Phong và các di?n viên khác    

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ