Thi?u Nin D??ng Gia T??ng - Young Warriors Of The Yang ClanPlay
Thi?u Nin D??ng Gia T??ng - Young Warriors Of The Yang Clan
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Trung Qu?c
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

 Lâu r?i m?i coi ???c m?t b? hay nh? v?y.Nh?ng chuy?n v? D??ng Gia T??ng venus bi?t khá rõ vì tr??c ?ó ?ã t?ng coi "N? t??ng D??ng môn","D??ng môn h? t??ng".Tuy nhiên,phim"Thi?u niên D??ng gia t??ng" v?i dàn di?n viên tr? ??p,tài n?ng cùng các c?nh quay tuy?t ??p c?ng thêm nh?ng tình ti?t gay c?n ?ã t?o cho venus m?t c?m giác m?i l?.Trong c?ng có nh?ng tình ti?t ko có trong các b? khác ví d? nh? m?i tình tay ba gi?a Ng? Lang,Gia Lu?t Tà và Quan H?ng.N?u nh? "N? T??ng D??ng Môn" nhân v?t chính ch? y?u nói v? Bát mu?i,"D??ng môn h? t??ng" nói v? T? Lang thì "Thi?u niên D??ng gia t??ng" thì d??ng nh? t?t c? các nhân v?t ??u ???c kh?c ho? r?t rõ nét,hoàn toàn ko m? nh?t,t?t nhiên v?n có ph?n nghiêng v? L?c lang.??c bi?t,khi xem phim,ng??i xem s? có ?? 4 c?m xúc "h?,n?,ái,?".Vui khi th?y c? gia ?ình ?oàn viên,m?i ng??i cùng vui ?ùa... .Gi?n khi th?y D??ng gia b? Phan Nhân M? hãm h?i,b? Hoàng Th??ng bán ??ng,D??ng gia ??i ??i trung thành,anh d?ng v?y mà b? gian th?n hãm h?i,b? hôn quân bán ??ng... .Bu?n khi th?y D??ng gia ly tán,D??ng Nghi?p t? sát t?i bia Lý L?ng,??i lang,Nh? lang,Tam lang b? ch?t,Th?t Lang b? v?n ti?n xuyên tâm...Khi xem nh?ng c?nh này Venus ?ã khóc r?t nhi?u.Venus ko ph?i là ng??i hay khóc khi xem nh?ng lúc ?ó ko th? c?m ???c n??c m?t .Tuy nhiên k?t thúc c?a khi?n ng??i xem h?i h?t h?ng,toàn b? vi?c T? Lang l?u l?c sang n??c Liêu,m?t trí nh?,l?y công chúa Liêu ch? di?n ra trong vòng 1 t?p,??n cu?i cùng T? n??ng c?ng ko g?p ???c T? lang.Tuy nhân v?t chính là L?c lang nh?ng k?t thúc c?a các nhân v?t khác hình nh? h?i chóng vánh,xem ko tho?i mái cho lém 1.L?c lang ( ?óng) V?i b? m?t ?i?n trai,d??ng nh? ch? h?p v?i nh?ng vai th? sinh nh? vai Ninh Thái Th?n trong Liêu Trai 1,tuy nhiên trong TNDGT, ?ã di?n r?t t?t m?t L?c lang giàu tình c?m,anh d?ng,kiên c??ng,có khí phách c?a m?t D??ng gia T??ng 9/10 2.Th?t Lang ( ?óng) ko ph?i là cái tên xa l? v?i Venus nh?ng ph?i ??n TNDGT venus m?i ???c xem di?n xu?t c?a BVY.Khuôn m?t ??p trai l?i r?t tr? con c?a BVY r?t h?p ?? di?n vai Th?t Lang,m?t chàng trai tr?,ham ch?i,thi?u chín ch?n nh?ng tràn ??y nhi?t huy?t,s?n sàng hi sinh cho n??c nhà.Hình ?nh Th?t Lang b? v?n ti?n xuyên tâm,??n ch?t v?n n?m ch?t chi?c kh?n c?a ?? Kim Nga t?ng ?ã l?y ?i c?a venus ko bít bao nhiu là n??c m?t,hic.Trong phim,Th?t Lang là ng??i có k?t c?c th?m h?i nh?t,?áng th??ng nh?t và c?ng là nhân v?t mà venus thích nh?t,keke,??p trai muh .10/10 3.Bát Mu?i (Tri?u T? T?n ?óng) Cô bé này m?i ???c 8 tu?i nh?ng di?n xu?t ko h? thua kém ng??i l?n,Cô bé ?ã di?n ??t m?t Bát mu?i ?áng iu,nhí nh?nh,tuy còn bé nh?ng r?t hi?u chuy?n.Rate:10/10 4.T? N??ng La Th? N? ( ?óng) sinh n?m 1987.?ây là b? ??u tiên c?a LTT mà venus ???c xem.V? ngo?i hình thì LTT r?t xinh,??c bi?t là khuôn m?t r?t gi?ng L?u Di?c Phi nh?t là khi ?? tóc ki?u này.Tuy nhiên LTT ?óng ko ??t l?m,khuôn m?t ko bi?u c?m,di?n xu?t còn g??ng.7/10 ?áng l? ra ??nh vi?t v? Phan ?nh (??ng Dao ?óng) và Gia Lu?t Tà (Viên Ho?ng ?óng) n?a nh?ng th?i gian có h?n cho nên venus ph?i d?ng phím ? ?ây thoai,v? ?n c?m ?ã

Xem tiếp »

Từ khóa:

 • Thi?u Nin D??ng Gia T??ng - Young Warriors Of The Yang Clan
 • Thi?u Nin D??ng Gia T??ng - Young Warriors Of The Yang Clan
 • Thi?u Nin D??ng Gia T??ng - Young Warriors Of The Yang Clan
 • Thi?u Nin D??ng Gia T??ng - Young Warriors Of The Yang Clan
 • Thi?u Nin D??ng Gia T??ng - Young Warriors Of The Yang Clan
 • Thi?u Nin D??ng Gia T??ng - Young Warriors Of The Yang Clan
 • Thi?u Nin D??ng Gia T??ng - Young Warriors Of The Yang Clan
Bạn đã xem chưa
Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.

Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
Tên đăng nhập
Mật khẩu
 
Chưa có tài khoản?
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Xác nhận
Email
Mã bảo vệ