B??c Ngo?t Cu?c ??i - Golden FaithPlay
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
B??c Ngo?t Cu?c ??i - Golden Faith
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim H?ng Kng
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Phim B??c Ngo?t Cu?c ??i tin là m?t b? phim truy?n hình TVB phát hành n?m 2002 v?i s? tham gia c?a m?t dàn di?n viên bao g?m m?t k?t h?p m?nh m? c?a các di?n viên th? h? m?i nh? Gallen Lo, Deric Wan, Tuyên Huyên, Lâm Phong, Anne Heung, Myolie Wu, Tavia Yeung và Michelle Ye và nhà máy th? h? c?các di?n viên nh? Paul Chun, Lau Dan, Shek Sau, Kwok Fung, Lau Kong và Gigi Wong. ?ó là s? thi c?a Gallen Lo k?ch tính cu?i cùng tr??c khi ông r?i kh?i TVB, b? phim truy?n hình tr? l?i Deric Wan, ??t phá vai trò c?a Myolie Wu và Felix Lok ??u tiên vai trò quan tr?ng t? các nhân v?t h? tr? ng?u nhiên. Phim B??c Ngo?t Cu?c ??i Ivan Ting Sin Boon (Gallen Lo) m? côi ? tu?i tr? và ?ã ???c Ding Wing Bang (Paul Chun) nh?n là con nuôi, Giám ??c ?i?u hành c?a Ting Fung, m?t th? kim hoàn ? H?ng Kông. Tên th?t c?a ông là Chung Tin Yun và gia ?ình c?a ông ?ã ch?t trong m?t tai n?n tàu khi ông là m?t ??a tr? ??n H?ng Kông. Ivan l?n lên bi?t ??o ??c kinh doanh c?a cha mình ?ã ?i qua nh? ông ?ã xây d?ng ?? ch? c?a mình, trong ?ó bao g?m buôn bán ma túy và t??ng tác ti?n b?t h?p pháp, nh?ng không bao gi? có tham gia trong ho?t ??ng c?a mình. Không ai bi?t danh tính th?c s? c?a mình, th?m chí không m? nuôi, anh, ch?, em ru?t c?a mình.Trên m?t chuy?n ?i ??n Perth, Australia, anh g?p Rachel Ching Tin Lam (Jessica Tuyên Huyên). Sau m?t vài s? c?, h? ?ã g?p nhau. Khi h? ???c v? ?? b?t ??u m?t m?i quan h? v?i nhau, Ivan ???c g?i là tr? l?i H?ng Kông do m?t trong nh?ng ??i tác kinh doanh c? c?a cha mình yêu c?u giúp ??. Trong v? vi?c này, anh nh?n ???c vào r?c r?i v?i pháp lu?t, ông ?i qua ???ng d?n v?i m?t s? quan c?nh sát chìm, Chung Shou H?ng (Deric Wan), ng??i ?ã ??t và k?t thúc các ho?t ??ng b?t h?p pháp c?a h?. Ivan là s?m b? b?t gi? vì nh?ng gì có v? nh? m?t giao d?ch b?t h?p pháp gi?a b?n thân và ??i tác c? c?a cha mình, nh?ng trong th?c t?, ông ch? ??n gi?n là cho ti?n mà không th?c s? dùng các "hàng hóa". Khi ông ph?i ??i m?t v?i tr??ng h?p c?a ông t?i tòa án, công t? viên là không có gì khác h?n là Rachel. Sau khi thanh toán bù tr? nh?ng hi?u l?m, ông qu?n lý ?? tham gia vào m?t m?i quan h? v?i cô ?y.

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ