C??p Siu H?ng - (Thuy?t Minh) - StolenPlay
Picasa:
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
C??p Siu H?ng - (Thuy?t Minh) - Stolen
8.0/10 - 85 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim u M?
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Tài t? g?o c?i Nicolas Cage tr? l?i phong cách hành ??ng quen thu?c c?a anh v?i nhi?u màn ?ánh ??m, ?ua xe và ??u súng. Nicolas Cage là m?t trong nh?ng cái tên ?i?n hình ? dòng phim hành ??ng ki?u M?. Anh ???c r?t nhi?u khán gi? yêu m?n qua các tác ph?m nh? Con Air, Face/Off, National Treasure hay g?n ?ây là Drive Angry và hai ph?n c?a Ghost Rider. N?m nay g?n 50 tu?i, Nicolas v?n mi?t mài tham gia nh?ng vai di?n ?òi h?i th? l?c cao. Stolen là b? phim m?i nh?t c?a anh, k?t h?p gi?a hành ??ng, tâm lý ly k? và th? lo?i phim tr?m c??p (Heist film). Phim là câu chuy?n v? Will Montgomery, m?t trùm tr?m c?p v?a ???c phóng thích sau 8 n?m tù vì th?c hi?n m?t phi v? tr? giá 10 tri?u USD không thành. Khi ra tù, anh quy?t tâm "c?i tà quy chính" ?? s?ng h?nh phúc bên cô con gái Alison ?ã xa cách nhi?u n?m. Tuy nhiên, ??ng b?n c? và c? các ??c v? c?a FBI nghi ng? Will v?n còn c?t gi?u s? ti?n 10 tri?u USD n?m x?a ? m?t n?i bí m?t nào ?ó. Vincent, ??ng b?n trong b?ng c??p c?a Will ngày tr??c, b?t cóc cô con gái Alison c?a anh và nh?t trong c?p xe ?úng vào ngày l? Mardi Gras náo nhi?t trên ???ng ph?. Will ch? có th?i h?n 12 ti?ng ??ng h? ?? giao s? ti?n chu?c 10 tri?u USD n?u mu?n g?p l?i con gái. Không có trong tay m?t s? ti?n l?n ??n v?y, Will nh? c?y t?i n? ??ng nghi?p c? trong nhóm tr??c ?ây là Riley Jeffers. H? cùng nhau th?c hi?n m?t phi v? cu?i cùng t?i ngân hàng n?m x?a ?? gi?i c?u Alison tr??c khi Vincent ra tay gi?t cô bé... Stolen có ý t??ng khá gi?ng v?i Taken c?a Liam Neeson, c?ng nói v? m?t ng??i cha b?t ch?p t?t c? ?? ?i tìm cô con gái b? b?t cóc. Tuy nhiên, câu chuy?n c?a Nicolas Cage còn k?t h?p v?i các phi v? tr?m c?p và ân oán gi?a nh?ng ng??i b?n c?. ?? c?ng th?ng c?a Stolen c?ng th?p h?n Taken dù có m?t s? ?o?n cao trào ngh?t th?. Câu chuy?n r?t ??n gi?n, d? hi?u, d? ?oán và không b?t khán gi? ph?i cân não hay suy ?oán gì. Nicolas Cage v?n theo phong cách hành ??ng chính th?ng c?a anh trong Stolen v?i nh?ng màn ch?y ?u?i, ?ua xe h?t t? khu ph? này sang khu ph? khác. D??ng nh? do tu?i tác c?a Nicolas, nh?ng màn ??u tay ?ôi, so c? trong Stolen khá ít, ch? y?u các c?nh hành ??ng t?p trung vào... ch?y, bay nh?y qua các tòa nhà. ?i?m c?u k? nh?t c?a b? phim là dàn di?n viên qu?n chúng khá ?ông ??o v?i nh?ng màn di?u hành công phu, ?? th? hi?n b?i c?nh l? h?i Mardi Gras t?i M?.

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ