S?c ??p B? ?nh C?p (L?ng Ti?ng) - Love is BeautifulPlay
S?c ??p B? ?nh C?p (L?ng Ti?ng) - Love is Beautiful
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Trung Qu?c
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

L?ng Vân làm ngh? th? rèn trong tr?n, m?t có nhi?u h?t ??u trông x?u xí, S? S? là ch? em t?t c?a L?ng Vân, m?t c?ng r?t x?u xí. S? S? v?a m?i ???c g? thì b? tr? v? ngay vì kh?c tinh v?i nhà ch?ng. Gia ?ình S? S? ai c?ng có tính x?u, ngay c? cô c?ng hay ganh t? và mu?n ???c làm ng??i ??p. S? S? b? trông coi ngh?a trang ban ?êm, nên l?a L?ng Vân nh? cô làm h? mình. L?ng Vân ??n 1 lúc thì b? b?nh x?u, S? S? th?y và ??a cô ?i ??i phu, r?i S? S? phát hi?n L?ng Vân t?ng b? h?t ??u trên m?t nh?ng h?t b? t? lâu. Hoàng th??ng vi hành ??n làng c?a L?ng Vân, ?i cùng là V?n S?n và L?c Th??ng. Có 1 pháp s? nói r?ng s?a ???c m?t x?u thành ??p, S? S? nh? s?a giúp khuôn m?t mình và sau ?ó trông cô r?t ??p. S? S? ch? có khuôn m?t ??p trong 1 ti?ng, sau ?ó thì tr? l?i x?u xí nh? c?. Trong ?êm l? h?i, hoàng th??ng ???c pháp s? nói r?ng s? g?p tai ki?p và ???c 1 cô gái x?u xí c?u. Hoàng th??ng khi xem múa thì b? hành thích, tình c? L?ng Vân c?u ???c và d?n ??n hang ??ng tr?n, sau ?ó còn tìm thu?c gi?i ch?a b?nh. K? sai thích khách là Thành Quán B?nh, ông còn d? L?c Th??ng v? phe mình. Còn S? S? thì b? tri?u ?ình b?t, sau ?ó ???c th?, S? S? bi?t L?ng Vân c?u ???c ng??i nên mu?n ?òi ti?n hoàng th??ng, và ?n c?p ???c mi?ng ng?c, xô hoàng th??ng xu?ng núi. V?n S?n dùng mi?ng ng?c ?i tìm hoàng th??ng, nh?ng l?i ph?n chi?u hình ?nh c?a S? S?. L?ng Vân c?u hoàng th??ng t? trên núi và mang v? nhà. Ông L?ng bi?t con mình là ng??i ??p nên mu?n g? con nên dán qu?ng cáo kh?p n?i, không ai ch?u c??i L?ng Vân, ch? có hoàng th??ng mu?n c??i, và l? c??i r?t g?p. S? S? bi?t chuy?n nên ganh t?, mu?n phá ?ám nên báo tung tích hoàng th??ng cho L?c Th??ng. L?c Th??ng bi?t hoàng th??ng ?ang làm l? c??i nên b?t cóc ?i và chu?n b? hành thích, lúc ?ó có V?n S?n t?i k?p b?o v? hoàng th??ng, gi?t ch?t L?c Th??ng nh?ng c?ng b? m?t 1 cánh tay. L?ng Vân ?ang thành hôn thì ch?ng m?t tích nên cô ?i tìm. Pháp s? Tiêu ?ào l?i trình di?n bi?n m?t, b? qu?y r?i, S? S? t?i c?u nguy nh?ng v?i ?i?u ki?n là làm mình ??p mãi mãi, Tiêu ?ào nói r?ng c?n tìm 1 ng??i t??ng ??ng v?i cô ?? ??i m?t. Hoàng th??ng l?i b? hành thích, Quán B?nh t?i c?u giá k?p và b? ?âm tr?ng th??ng.

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Comment lịch sự không nói tục, chửi bậy.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ