S?n Lng Qui V?t Ph?n 2 - Grimm - Second SeasonPlay
S?n Lng Qui V?t Ph?n 2 - Grimm - Second Season
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim u M?
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Ngày x?a ngày x?a có nh?ng t?i ác… Còn nh? nh?ng câu chuy?n c? tích mà b?n ???c cha m? k? tr??c khi ?i ng? không? ?ây không ph?i là nh?ng câu chuy?n ?ó mà là nh?ng l?i c?nh báo. Thanh tra Nick Burkhardt ?ã chu?n b? tinh th?n ?? ??i m?tt v?i th?c t? nghi?t ngã khi ?i?u tra các v? án m?ng ? Portland, Oregon. Cho ??n m?t ngày anh ta b?t ??u th?y nh?ng chuy?n… nh?ng chuy?n mà anh không th? gi?i thích ???c. Ví d? nh? m?t ng??i ph? n? xinh ??p b?ng ch?c bi?n thành m?t m? phù th?y v?i hình thù g?m gu?c, m?t anh chàng Joe bình th??ng bi?n thành m?t con quái v?t kh?ng l? nguy hi?m. Và r?i sau m?t chuy?n th?m kinh hãi c?a m?t ng??i thân duy nh?t còn s?ng, Nick m?i phát hi?n ra s? th?t r?ng anh không gi?ng nh?ng ng??i khác mà anh là truy?n nhân c?a m?t nhóm th? s?n tinh nhu? g?i là “Grimms”, nh?ng ng??i ch?u trách nhi?m ng?n ch?n s? sinh sôi n?y n? c?a nh?ng sinh v?t siêu nhiên trên th? gi?i. Và t? ?ó anh b?t ??u m?t chuy?n phiêu l?u m?i trong ??i. Trong quá trình ?i?u tra, Nick ?ã phát hi?n ra nh?n ???c s? tr? giúp trong ?i?u tra nh?ng v? khó t? Monroe, ng??i mà lúc ??u có v? nh? bình th??ng nh?ng sau ?ó ?ã l? nguyên hình là m?t…có th? g?i là gì nh?, “m?t con sói kh?ng l?” nh? trong truy?n c? Grim.  

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Comment lịch sự không nói tục, chửi bậy.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ