Thm T? L?ng Danh - Detective ConanPlay
Picasa:
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
Thm T? L?ng Danh - Detective Conan
10.0/10 - 85 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Nh?t B?n
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Gi?i thi?u: M? ??u câu truy?n, c?u h?c sinh trung h?c 17 tu?i Shinichi Kudo (Jimmy Kudo) b? bi?n thành c?u bé Conan Edogawa. Shinichi trong ph?n ??u c?a Thám t? l?ng danh Conan ???c miêu t? là m?t thám t? h?c ???ng. Trong m?t l?n ?i ch?i công viên "Mi?n Nhi?t ??i" v?i cô b?n t? thu? nh? (c?ng là b?n gái) Ran Mori (Rachel Moore), c?u b? dính vào v? án m?t hành khách trên Chuy?n tàu t?c hành trong công viên, Kishida (Kenneth), b? gi?t trong m?t v? án c?t ??u rùng r?n. C?u ?ã làm sáng t? v? án và trên ???ng v? nhà, ch?ng ki?n m?t v? làm ?n m? ám c?a nh?ng ng??i ?àn ông m?c toàn ?? ?en. Kudo b? phát hi?n, b? ?ánh ng?t sau ?ó nh?ng ng??i ?àn ông áo ?en ?ã cho c?u u?ng m?t th? thu?c ??c ch?a qua th? nghi?m là Apotoxin-4869 (APTX4869) v?i m?c ?ích th? tiêu c?u. Tuy nhiên ch?t ??c ?ã không gi?t ch?t Kudo. Khi t?nh l?i, c?u bàng hoàng nh?n th?y thân th? mình ?ã b? teo nh? trong hình d?ng c?a m?t c?u h?c sinh ti?u h?c. Theo l?i khuyên c?a Ti?n s? Hiroshi Agasa (Herschel Agasa), Shinichi ?ã che gi?u tung tích, s? r?ng h?i áo ?en có th? phát hi?n ra r?ng c?u v?n còn s?ng. Khi Ran h?i tên c?u, Shinichi ?ã ghép Conan trong tên c?a Sir Arthur Conan Doyle và Edogawa trong tên c?a Edogawa Rampo và bu?t m?m nói ra tên mình là "Conan Edogawa". Ti?n s? Agasa ?ã nói "Conan" là m?t ng??i cháu c?a mình, nh?ng hi?n ông ?ang quá b?n r?n không th? ch?m sóc cho chú bé nên ?ã nh? Ran trông nom Conan giúp mình. Ran nh?n l?i. Cha c?a Ran, Kogoro Mori (Richard Moore) là m?t thám t? không m?y n?i ti?ng. Conan th??ng giúp ông này làm sáng t? nh?ng tình ti?t bí ?n trong các v? án. Và vì b? d?ng bé nh? c?a Conan, c?nh sát ch?ng m?y khi ?? tâm t?i nh?ng phán ?oán, suy lu?n c?a c?u bé. Conan ?ã m??n b? d?ng c?a thám t? Mori b?ng cách b?n súng gây mê ?? cho ông này ng? say, sau ?ó s? d?ng thi?t b? ??i gi?ng nói là chi?c n? g?n trên c? ?? gi? gi?ng c?a Mori. M?t s? nhân v?t quan tr?ng khác xu?t hi?n v? sau là cha m? c?a Shinichi, Yusaku (Booker) và Yukiko (Vivian) Kudo, Heiji Hattori (Harley Hartwell), m?t ??i th? c?a Shinichi ??n t? Osaka, Siêu ??o chích Kid(Kait? Kid, c?ng t?ng xu?t hi?n trong Magic Kaito), nhà sáng ch? ra thu?c APTX4869, Shiho Miyano (m?t danh "Sherry" là ng??i c?a t? ch?c Áo ?en, c?ng b? bi?n thành m?t ??a tr? sau khi u?ng chính lo?i thu?c ??c mình ?ã sáng ch? ra v?i hy v?ng ch?y tr?n kh?i t? ch?c, và sau này v? s?ng v?i Ti?n s? Agasa d??i cái tên m?i là Ai Haibara), các thành viên c?a T? ch?c Áo ?en: Gin, Vodka, Tequila, Calvados, Pisco, Vermouth, Kir, Chianti, Köln, và m?t "th? l?nh" bí ?n ch? ???c nh?c ??n r?t m? h?. ?? duy trì v? b?c bên ngoài, Conan ?i h?c ? tr??ng Ti?u h?c Teitan và k?t b?n v?i ba ??a tr? ? tr??ng, Genta Kojima (George Kaminski), Mitsuhiko Tsuburaya (Mitch Tennison) and Ayumi Yoshida (Amy Yeager) t?o thành ??i thám t? nhí (Detective Boys/Sh?nen Tantei-dan) trong b?n g?c). M?c dù Conan c?m th?y b?t mãn khi ch?i v?i ?ám b?n do tu?i th?c c?a mình, b? t? ?ã có nhi?u cu?c phiêu l?u v?i nhau và ba ??a tr? ?ã cho th?y kh? n?ng làm tr? lý thám t? ? tu?i c?a chúng. Sau này, Ai Haibara - t?c Sherry c?ng tr? thành thành viên c?a ??i thám t? nhí này...

Xem tiếp »

Từ khóa:

Diễn viên
Đạo diễn
  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ