Tn Tam Qu?c Di?n Ngh?a - three kingdomPlay
Tn Tam Qu?c Di?n Ngh?a - three kingdom
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Trung Qu?c
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

B? phim truy?n hình dài 95 t?p do Trung tâm s?n xu?t truy?n hình ??i h?c Báo chí và Truy?n thông Trung Qu?c kh?i x??ng, hoàn thành v?i s? k?t h?p c?a nhi?u ??n v? ?i?n ?nh có ti?ng c?a Trung Qu?c, l?y ?? tài t? b? ti?u thuy?t kinh ?i?n Tam Qu?c di?n ngh?a và cu?n s? ký Tam Qu?c chí. B? phim ???c xem nh? “con c?ng” c?a T?ng c?c truy?n thông Trung Qu?c, b?t ??u vi?t k?ch b?n t? n?m 2004, qua 5 l?n ch?nh s?a, chính th?c b?m máy vào tháng 9/2008, và s? phát sóng l?n ??u ? c? Trung Qu?c và Nh?t B?n vào ??u tháng 5 này. B? phim quy t? l?c l??ng di?n viên hùng h?u v?i dàn sao ??n t? c? Trung Qu?c ??i l?c, Hongkong và ?ài Loan v?i kinh phí ??u t? kh?ng l?.Tam Qu?cthông qua thu?t l?i quá trình t? cu?i ??i ?ông Hán qu?n hùng cát c? ??n khi thiên h? quy v? nhà T?n, th? hi?n t? t??ng tri?t h?c nhân v?n, sách l??c quân s?, chính tr?,… Phim l?y 6 nhân v?t trung tâm là Gia Cát L??ng, Tào Tháo, L?u B?, Tôn Quy?n, Chu Du và T? Mã Ý, bên c?nh ?ó là tuy?n nhân v?t chính và ph? ?ông ??o: Lã B?, ??ng Trác, V??ng Doãn, Viên Thi?u, Tôn Sách, L?c Tu?n… Ngoài tr?c chính là quá trình hình thành, phát tri?n th? chân v?c gi?a 3 n??c Ng?y, Th?c, Ngô, b? phim l?n này còn khai thác nh?ng tuy?n ph?, nh? tranh giành ngôi th? trong gia ?ình h? Tào, r?c r?i tình ái gi?a Tào Phi, Tào Th?c và nàng Chân Phi, b?t ??ng v? chi?n l??c gi?a Gia Cát L??ng và L?u B?, mâu thu?n gi?a Chu Du và Tôn Quy?n… ?? t?ng tính h?p d?n cho b? phim.

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không yêu cầu những phim chiếu rạp khi chưa có HD
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ